Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή.

Σας γνωστοποιούμε ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών για την ανάθεση των  Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή παρατείνεται μέχρι 30/04/2020.