Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Ιστορικό

Το «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ.» αποτελεί καθολικό διάδοχο του «Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων» (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα» (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. 41Α΄/1−3−2012) .) και κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3029/2002 (Φ.Ε.Κ. 160Α΄/11−7−2002) και των κατ’ εξουσιοδότηση των άνω νόμων εκδοθεισών Υπουργικών Αποφάσεων από το Κοινοτικό Δίκαιο που ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία.

Ο ανωτέρω τομέας, μετετράπη αυτοδικαίως σε Ν.Π.Ι.Δ υποχρεωτικής ασφάλισης, μετά από απόφαση, της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Κλαδικό Σωματείο) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» και της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ο.Ι.Υ.Ε.), με τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ.51020/5054/113 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 410Β΄/22-2-2013 και λειτουργεί σαν Ν.Π.Ι.Δ από 1/3/2013.

Σκοπός του Ταμείου είναι, η παροχή επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.