Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ν.Π.Ι.Δ.

Το «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ.» αποτελεί καθολικό διάδοχο του «Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων» (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα» (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. 41Α΄/1−3−2012) Σκοπός του Ταμείου είναι, η παροχή επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. Το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ν.Π.Ι.Δ μέσω του διαδικτυακού τόπου www.teayet.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του Διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει το Ταμείο στους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές και να προβεί σε χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας OPUS παρέχει στους εργοδότες τη δυνατότητα υποβολής των μηνιαίων μισθολογικών καταστάσεων, καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών κα.

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσεως. Οι όροι χρήσεως αφορούν όλες τις σελίδες που βρίσκονται στο domain teayet.gr και όλες τις σελίδες σε όλα τα subdomain συμπεριλαμβανόμενης της παρακάτω μη εξαντλητικής λίστας opus.teayet.gr, vpn.teayet.gr, rep.teayet.gr.

 

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσεως, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσεως, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.teayet.gr έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. To Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ν.Π.Ι.Δ. έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποιήσεως, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης. Η πρόσβαση στο σύνολο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερη, εκτός από τον χώρο TEAYET OPUS όπου η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και παρέχεται σε όσους επισκέπτες έχουν εγγραφεί ως χρήστες (users) που έχουν εφοδιαστεί με ξεχωριστό ατομικό κωδικό πρόσβασης (username) μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ειδικά για το τμήμα της σελίδας με τίτλο «Τοποθεσία στον χάρτη» οι όροι χρήσεως βρίσκονται στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο κάτω μέρος του χάρτη. Αυτό το τμήμα της σελίδας δημιουργείται με αυτόματο τρόπο από την εταιρεία Google και το ΤΕΑΥΕΤ ΝΠΙΔ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του.

 

Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, των σημάτων, των διακριτικών τίτλων, των κειμένων, των ειδήσεων, των φωτογραφιών, των εικόνων, των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανήκει στο ΤΕΑΥΕΤ ΝΠΙΔ και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, κυρίως περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.

 

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΤΕΑΥΕΤ ΝΠΙΔ, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προελεύσεώς τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

 

Β. Ευθύνη.

 

Το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ν.Π.Ι.Δ. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ν.Π.Ι.Δ. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

 

Γ. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

 

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι επισκέπτες/χρήστες είναι δυνατόν να παραπεμφθούν μέσω του www.teayet.gr σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. To TEAYET ΝΠΙΔ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών καθώς επίσης και για τις πολιτικές και πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας που εκείνοι εφαρμόζουν. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών.

 

Δ. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

 

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

 

Το ΤΕΑΥΕΤ ΝΠΙΔ έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

 

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ν.Π.Ι.Δ., είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματικό) που του έχουν χορηγηθεί ή έχει ορίσει ο ίδιος. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή, νομικό εκπρόσωπο κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.

 

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ν.Π.Ι.Δ., οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ν.Π.Ι.Δ.

 

Δ1. Χρήση του ιστότοπου από ανήλικους.

 

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ΓΚΠΔ, ανήλικοι κάτω των δεκαέξι (16) ετών απαγορεύεται να μας γνωστοποιούν μέσω του ιστότοπου Δεδομένα Προσωπικού τους Χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία είναι σύννομη μόνον εάν και στο βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

 

Ε. Προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ν.Π.Ι.Δ. δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ν.Π.Ι.Δ. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΤΕΥΑΕΤ ΝΠΙΔ, τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τα στοιχεία αυτά, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποιήσεώς τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει το ΤΕΑΥΕΤ ΝΠΙΔ.

 

Το ΤΕΑΥΕΤ ΝΠΙΔ διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ μέσα από διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

 

Το ΤΕΑΥΕΤ ΝΠΙΔ έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, όπως αυτά απορρέουν από τον ΓΚΠΔ. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα δικαιώματα σας από το ΓΚΠΔ πατήσετε εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα προσβάσεως και αντιρρήσεως σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

 

ΣΤ. Πολιτική για Cookies.

 

Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνεται γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας.

Στον διαδικτυακό μας τόπο www.teayet.gr χρησιμοποιούμε “cookies” για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με σκοπό πάντα να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες μας περιβάλλον. Κυρίως χρησιμοποιούμε “cookies”, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή προσφερόμενης στο διαδικτυακό μας τόπο υπηρεσίας (όπως το ΟPUS) καθώς και “cookies” που αφορούν στην στατιστική ανάλυση και λειτουργικότητα του διαδικτυακού μας τόπου (π.χ. πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τον διαδικτυακό μας τόπο, πόσοι επιστρέφουν, πόσο συχνά και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους κλπ).

 

Τα προγράμματα περιηγήσεως (web browser) στο Διαδίκτυο είναι συνήθως ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα “cookies”. Επομένως, εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιείτε, ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των “cookies” είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση, πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιείτε.

 

Επισημαίνεται, ότι η μη αποδοχή της χρήσης “cookies” δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από to TEAYET NΠΙΔ ορισμένων υπηρεσιών (π.χ. OPUS) και πληροφοριών.

 

Ζ. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσεως ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.