Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Αλλαγή ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών από 1/1/2024 σε €7.373,53

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της 3ης / 15-1-2024 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, από 1/1/2024, το αναφερόμενο στο άρθρο 25 παρ. 1 ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές) θα συμβαδίζει με το εκάστοτε ανώτατο όριο που ισχύει για τις ασφαλιστέες αποδοχές στον Κύριο Φορέα Ασφάλισης. Ως εκ τούτου από 1/1/2024 διαμορφώνεται σε €7.373,53, όπως ισχύει για τον Κύριο Φορέα σήμερα.