Τηλ.: 2111064400     Φαξ: 2106436374     Email: teayet@otenet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Συνταξιούχοι

 

Βεβαιώσεις συντάξεων για την εφορία

Βεβαίωση Μηνιαίας Σύνταξης


 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για σύνταξη γήρατος


 

1. Αίτηση στην οποία απαραιτήτως θα αναφέρονται οι αριθμοί ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Αν δεν υπάρχει ΑΦΜ θα πρέπει ο ασφαλισμένος να μεταβεί στην ΔΟΥ της κατοικίας του προκειμένου να του χορηγήσει.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή από την υπηρεσία μας παρουσία του ενδιαφερομένου, στην οποία ν΄ αναφέρονται το ονοματεπώνυμο των εργοδοτών στους οποίους απασχολήθηκε και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα και η  ημερομηνία οριστικής διακοπής της εργασίας.
3. Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη στην οποία ν΄ αναφέρονται η ιδιότητα και ο χρόνος απασχόλησης.
4. Φωτοτυπία ταυτότητος (δύο όψεων) επικυρωμένη από δημόσια αρχή.
5. Απόφαση συνταξιοδότησης από τον Κύριο Φορέα.
6. Βεβαίωση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
7. Φωτοτυπία του πρώτου φύλλου του Βιβλ. Τραπέζης.

Τρόπος αποστολής των δικαιολογητικών είναι ταχυδρομικώς στην οδό Θεοφάνους 19-21 Αμπελόκηποι Αθήνα. Τ.Κ. 11523.