Τηλ.: 2111064400     Φαξ: 2106436374     Email: teayet@otenet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Οικονομικά Στοιχεία

Περιουσία Ταμείου

ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
- ΟΜΟΛΟΓΑ, ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
(ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ή ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ).
150.564 119.344 135.725 108.473
- ΟΜΟΛΟΓΑ & ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ
ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.
56.194 40.875 39.928 25.113
- ΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.
101.831 77.367 76.237 53.096
- ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ -
ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. ΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.
497 0 0 0
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ)
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.
57.782 63.912 58.500 56.969
- ΜΕΤΡΗΤΑ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 43.697 39.615 17.123 24.799
- ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ 0 0 0 13.416
- ΑΚΙΝΗΤΑ 2.975 2.910 2.910 2.914
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 2.218 2.574 1.075 2.128
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 415.759 346.597 331.498 286.909