Τηλ.: 2111064400     Φαξ: 2106436374     Email: teayet@otenet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Οικονομικά Στοιχεία

Περιουσία Ταμείου

ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 30/9/2018 31/12/2017 31/12/2016
- ΟΜΟΛΟΓΑ, ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
(ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ή ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ).
116.497 135.725 108.473
- ΟΜΟΛΟΓΑ & ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ
ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.
41.192 39.928 25.113
- ΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.
85.518 75.765 53.096
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ)
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.
76.249 58.972 56.969
- ΜΕΤΡΗΤΑ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 27.833 17.587 24.799
- ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ 0 0 13.416
- ΑΚΙΝΗΤΑ 2.910 2.910 2.914
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 2.188 1.024 2.128
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 352.387 331.911 286.909