Ανακοίνωση περί μη αύξησης του πλαφόν ανώτατου μισθού.

Απόσπασμα πρακτικού Συνεδρίασης ΔΣ 9η/04-03-2019.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε ότι,  το αναφερόμενο στο άρθρο 25 παρ. 1 ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, δεν θα μεταβληθεί και παραμένει στο ποσό των 5.860,80 €  όπως ισχύει μέχρι σήμερα.